სასტურმო სიტადინი

«sitadini», es aris pirveli epart sastumro TbilisSi. mdebareobs metro sadgur «Tavisuflebis moedanTan» axlos da erovnuli muzeumis sapirispiro mxares. es aris adgili, saidanac sul ramdenime nabijSi SeZlebT saukeTesod sadilobas, garTobas da sayidlebze siaruls. sul raRac 10 wuTis savalze mdebareobs ganaxlebuli, Zveli Tbilisi, sadac SegiZliaT datkbeT uZvelesi arqiteqturis mqone saxlebiT, religiuri monumentebiT, antikuri xanis gogirdis abanoebiT (moqmedi) da sxva RirsSesaniSnaobebiT. 

«sitadini» gTavazobT 66 mravalfunqciur, binis tipis apartamentebs (rogorc mwevelebisTvis aseve aramwevelebisTvisac), fitnes kuTxes, oTaxs saqmiani SexvedrebisTvis, sakonferencio darbazebs, restorans. TiToeuli nomeri moicavs abazanas, saZinebels, samzareulos, samuSao da Sexvedrebis oTaxs da aRWurvilia: 
kondicioneriT, gaTbobiT, televizoriT satelituri arxebiT, saerTaSoriso satelefono kavSirebiT, maRalsiCqariani internetiT, gasarTobi sistebiT (
DVD fleeri), orTqlis uToTi da sauToo magidiT, seifiT, srulad aRWurvili samzareuloTi (gazqura, eleqtro Caidani, mikrotalRuri Rumeli, tosteri, macivari, WurWlis sarecxi manqana, SuSis/Tixis WurWeli, dana-Cangali). 

sastumroSi «sitadini» aris 24 saaTiani miReba, dacva (video Tvali), kontinentaluri sauzme, dRiuri da aseve gamoZaxebiT dalageba, sarecxis da qimwmendis momsaxureba da parkingi

ამინდი
თბილისი

Греция. Подбор тура и бронирование
Follow us on Facebook